روزنامه شرق-برادر، پشت برادر- چهارشنبه,17 اسفند 1390