روزنامه شرق- چند سكانس تاثيرگذار - چهارشنبه,17 اسفند 1390