روزنامه شرق- محب‌اهري و هزينه ميليون توماني ماهانه- چهارشنبه,17 اسفند 1390