روزنامه شرق- تعطيلي‌سريال اسپيلبرگ- چهارشنبه,17 اسفند 1390