روزنامه شرق- توقع از ترجمه بيشتر شده است- چهارشنبه,17 اسفند 1390