روزنامه شرق- استقبال از «جدايي» در شهرهاي كوچك- چهارشنبه,17 اسفند 1390