روزنامه شرق- مصایب ارز دانشجويي- چهارشنبه,17 اسفند 1390