روزنامه شرق- كفاشيان در آستانه استعفاي اجباري - چهارشنبه,17 اسفند 1390