روزنامه شرق-شكايت وزارت ورزش از عادل فردوسي‌پور - چهارشنبه,17 اسفند 1390