روزنامه شرق- ماموريت اصلي دنيزلي شروع شد- چهارشنبه,17 اسفند 1390