روزنامه شرق- اين بسكتبال واقعي بود- چهارشنبه,17 اسفند 1390