روزنامه شرق- رييس! اين مطالبات فوتبال است- چهارشنبه,17 اسفند 1390