روزنامه شرق- سكه مي‌خواهيد يا اوراق مشاركت؟ - چهارشنبه,17 اسفند 1390