روزنامه شرق- اعتراض اصناف، اعتراف دولت- چهارشنبه,17 اسفند 1390