روزنامه شرق-ادامه دعوا، خوب نيست- چهارشنبه,17 اسفند 1390