روزنامه شرق-فقدان «نگاه استراتژيك» در وزارت خارجه به اتحاديه اروپا- چهارشنبه,17 اسفند 1390