روزنامه شرق- افشای راز قتل پیرزن معلول- چهارشنبه,17 اسفند 1390