روزنامه شرق- اشتباه بزرگ سارقان مسلح عكاسي - چهارشنبه,17 اسفند 1390