روزنامه شرق- يك كشته و دو زخمي در بامداد خونين- چهارشنبه,17 اسفند 1390