روزنامه شرق- شوروي تكذيب كرد- چهارشنبه,17 اسفند 1390