روزنامه شرق- دفاع «كرزاي» از تفكيك جنسيتي - چهارشنبه,17 اسفند 1390