روزنامه شرق- مردم نبايد برده نظاميان شوند- چهارشنبه,17 اسفند 1390