روزنامه شرق- چرايي استقلال نهاد وكالت- چهارشنبه,17 اسفند 1390