روزنامه شرق- بازنويسي تاريخ خشونت- چهارشنبه,17 اسفند 1390