روزنامه شرق- نگاه گردشگري به يارانه- چهارشنبه,17 اسفند 1390