روزنامه شرق- سرطان در مركز توليد پسته ايران- چهارشنبه,17 اسفند 1390