روزنامه شرق- ثابت ابن سنان طبيبي حاذق و مورخي بنام- چهارشنبه,17 اسفند 1390