روزنامه شرق- ياد آر ز شمع مرده، ياد آر- چهارشنبه,17 اسفند 1390