روزنامه شرق- مروري بر توطئه ترور دكتر مصدق در اسفند 1331- چهارشنبه,17 اسفند 1390