روزنامه شرق- نخستين همايش يادمان فرهيختگان دانش سياست- چهارشنبه,17 اسفند 1390