روزنامه شرق- دموكراسي به مثابه اخلاق- چهارشنبه,17 اسفند 1390