روزنامه شرق- نادیده‌گرفتن شکاف‌های درون تمدنی در نظریه هانتینگتون- چهارشنبه,17 اسفند 1390