روزنامه شرق- چگونه تكنولوژي از خود عبور كرد- چهارشنبه,17 اسفند 1390