روزنامه شرق- بياييم اركستري در سطح آسيا داشته باشيم- دوشنبه, 1 اسفند 1390