روزنامه شرق- جام انقلاب و وحدت ادغام شدند- پنجشنبه,20 بهمن 1390