روزنامه شرق- پاسخ اصغر فرهادي به پيام‌هاي تبريك- شنبه, 8 بهمن 1390