روزنامه شرق- شهرداري اجازه ورود نمي‌دهد- شنبه, 8 بهمن 1390