روزنامه شرق- توقف پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان- شنبه, 8 بهمن 1390