روزنامه شرق- نقدينگي؛ آفت اقتصاد- شنبه, 8 بهمن 1390