روزنامه شرق- «فلكه نفت» را ببنديم؟- شنبه, 8 بهمن 1390