روزنامه شرق- سناريوي ضدايراني شبكه‌هاي ماهواره‌اي عربي- شنبه, 8 بهمن 1390