روزنامه شرق- دستور ارزی در محک بازار- شنبه, 8 بهمن 1390