روزنامه شرق- مجازات‌هاي جايگزين از منظر قانون- شنبه, 8 بهمن 1390