روزنامه شرق- مقصر شماره يك نقره داغ شد- شنبه, 8 بهمن 1390