روزنامه شرق- غيبت سبزها در هفته نوزدهم- شنبه, 8 بهمن 1390