روزنامه شرق- داورزني رییس ماند، ميرفخرايي دلخور شد- شنبه, 8 بهمن 1390