روزنامه شرق- طرحي براي بازپس‌گيري حق فراموش شده كاربران- شنبه, 8 بهمن 1390