روزنامه شرق- نشست شوراي امنيت با محوريت اسد- شنبه, 8 بهمن 1390