روزنامه شرق- نخست‌وزير در تيم تاج- پنجشنبه,29 دی 1390