روزنامه شرق- سر مايكل دامت درگذشت- چهارشنبه,28 دی 1390